woman Idske Feyckes‏‎
Geboren ‎ Bolsward, gedoopt ‎04 dec 1625 Bolsward

Huwelijk/relatie met:

man Jacob "Jacob" Fongers Oosterbaan‏‎, zoon van Fonger Aenkeszoon "Fonger" Oosterbaan en Eelck "Eelk" Jacobs(dochter)‏.
Gedoopt ‎28 jan 1610 Sneek, overleden ‎15 apr 1675 Leeuwarden‎, ongeveer 65 jaar, 1e huwelijk met: Lijsbet Minnes (Dor), ‎2e Gehuwd/ relatie met: Idske Feyckes
Fonger_Oosterbaan1.jpg
Wapenschild uit wroedbanken


Bouwmeester en Vroedsman
Informatie foto:
Manljuswapen: dield: I. de Fryske heale earn; II. trochsnien: a. in tulp op in stâle mei rjochts 2 blêden en lofts 1 blêd; b. 2 ikels neist elkoar, ûnder beselskippe fan in klaver.Frouljuswapen: dield: I. de Fryske heale earn; II. in seispuntige stjer, boppe en ûnder beselskippe fan in klaver.Helmteken: in klaver.

Voor meer informatie, neem contact op.

© oosterbaan.info - meer informatie of opmerkingen - eric 'add' oosterbaan.eu